Polityka prywatności Sklepu internetowego 

1. Administratorem danych jest firma Idunn Naturals J. Raczyk Sp.J. w Księginicach, ul. Sułowska 69 wpisana do KRS nr 0000435885 NIP 7282791127 – zwany dalej Idunn Naturals. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej obsługi umów sprzedaży lub realizacji usług świadczonych przez Sklep, z których korzysta Klient. Przetwarzane dane osobowe Dane nie będą udostępniane odbiorcom. Klient posiada prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

2. Użyte w „Polityce prywatności” wyrażenia oznaczają:
 • dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
 • przetwarzanie - operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Idunn Naturals w związku z korzystaniem z serwisu http://sklep.idunn-naturals.com/pl/, wykonywaniem umów sprzedaży lub świadczeniem usług;
 • administrator - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • podmiot przetwarzający - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • odbiorca - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią za wyjątkiem organów publicznych przetwarzających dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;
3. Idunn Naturals przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają lub wdrażają RODO.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy lub korzystania z serwisu http://sklep.idunn-naturals.com/pl/ . Nie podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub jej wykonywanie. W zakresie, w jakim Idunn Naturals przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego uzasadnionych interesów, podanie danych jest dobrowolne. 
5. Dane osobowe są przetwarzane, w tym przechowywane, wyłącznie przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub też przez okres określony przez cele opisane w „Polityce prywatności”. Długość przechowywania danych osobowych Klientów zależy od celu przetwarzania danych, istnienia prawnego obowiązku ich przetwarzania lub konieczności ochrony interesów „Sklepu” lub Klienta. Dane są przetwarzane wyłącznie w siedzibie „Sklepu” oraz w innych miejscach, w których znajdują się systemy informatyczne, w których są one przetwarzane.
6. Polityka prywatności” określa :
 • cel przetwarzania danych osobowych ich kategorie,
 • sposób przetwarzania danych osobowych,
 • zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych,prawa Klienta związane z ochroną jego danych osobowych.

7. Polityka prywatności” obowiązuje w zakresie:

 • dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym Idunn Naturals lub z wykorzystaniem serwisu http://sklep.idunn-naturals.com/pl/,
 • świadczenia usług,
 • członkostwie w programach lojalnościowych, ankietach, konkursach organizowanych przez Idunn Naturals ,
 • udziału w elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym newsletter’a, który jest dostarczany Klientom pocztą elektroniczną.
 • korespondencji z Idunn Naturals lub innej formy wzajemnego kontaktu między Klientem a Sklepem,systemu monitoringu wizyjnego w sklepie stacjonarnym stosowanego przez „http://sklep.idunn-naturals.com/pl/, który rejestruje wizerunek Klienta.

8. Strona internetowa http://sklep.idunn-naturals.com/pl/ może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, które stosują własne polityki prywatności. Idunn Naturals nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów oraz dane osobowe podane na takich stronach internetowych. W przypadku korzystania z takich linków i stron internetowych należy przed ewentualnym podaniem jakichkolwiek danych osobowych zapoznać się zamieszczonymi na nich regulaminem oraz polityką prywatności.

9. Idunn Naturals może pozyskiwać od Klienta lub z innych źródeł niżej wymienione dane osobowe. Innymi źródłami są np. specjalistyczne podmioty dostarczające informacji lub kanały mediów internetowych. Dane osobowe pochodzące z tych źródeł umożliwiają ulepszanie i mierzenie efektywność działalności Sklepu, w tym działań marketingowych. W czasie przetwarzania Idunn Naturals może łączyć dane osobowe pozyskane od Klienta, w tym ze strony internetowej lub aplikacji z danymi osobowymi, które pozyskujemy z innych źródeł.

 • dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;
 • nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;
 • - dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP;
 • - dane o zamówieniach i zakupach Klienta (np. rodzaj towarów, cena, sposób zapłaty);
 • - dane o zachowaniach Klienta online w trakcie przeglądania strony internetowej lub korzystania z aplikacji mobilnych oraz o oglądaniu reklam, w tym bannerów reklamowych lub linków zamieszczonych na stronach internetowych innych podmiotów;
 • - dane o wszelkich urządzeniach, z których korzysta Klient w celu uzyskania dostępu do serwisu http://sklep.idunn-naturals.com/pl/ (w tym rodzaj urządzenia, system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Klienta,
 • inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s),
 • dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się);
 • realizacja prawa do odstąpienia od umowy - pozyskiwane od Klienta
9. Dane osobowe są przetwarzane przez Idunn Naturals wyłącznie:
w zakresie niezbędnym dla umożliwienia zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO),
dla wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),
dla ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust.1 lit. f) RODO),
na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

Zakres celów przetwarzania danych został określony poniżej.

cel przetwarzania danych osobowych

 

udostępnianie Klientowi możliwości zakupu towarów oferowanych przez Idunn Naturals lub świadczonych przez niego usług poprzez::

- zarządzanie kontami Klienta;

- zarządzenie zamówieniami, realizacją umów, dostaw, zwrotów,

reklamacjami oraz odstąpieniami;

- zbieranie danych dot. zakupów i transakcji, danych kontaktowych

oraz miejsc dostawy/odbioru.

- realizowanie umowy - bez podania tych danych nie jest możliwe świadczenie usług;

- zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa ;

- prawnie uzasadniony interes Idunn Naturals 

zarządzanie i usprawnianie strony internetowej http://sklep.idunn-naturals.com/pl/ używającej plików cookie (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii w celu zwiększenia efektywności oraz zapewnienia wygody Klienta Niektóre pliki cookie są niezbędne dla zapewnienia możliwości korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową. Można wyłączyć inne ciasteczka, ale może to mieć wpływ na poziom standardu i komfortu korzystania ze strony.

- prawnie uzasadniony interes Idunn Naturals 

zapewnienie pomocy w rozwijaniu i ulepszaniu oferty Idunn Naturals w zakresie usług, systemów informatycznych, know-how oraz komunikacji z Klientem poprzez wykorzystanie danych osobowych do wykonywania analiz rynkowych, prac rozwojowych.

prawnie uzasadniony interes Idunn Naturals 

wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym przestępstwom poprzez monitorowanie sposobu korzystania z serwisu http://sklep.idunn-naturals.com/pl/, co zapewnia możliwość bezpiecznego korzystać ze świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem ich korzystania.

prawnie uzasadniony interes Idunn Naturals 

wykorzystywanie danych osobowych i działań online Klienta w czasie korzystania z sieci, w tym zakupów robionych w sklepie internetowym w celu spersonalizowane oferty i świadczonych usług i dostosowania ich do potrzeb Klienta.

- prawnie uzasadniony interes Idunn Naturals 

zapewnienie właściwego kontaktu z Klientem (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, poczty lub reklam internetowych, mediach społecznościowych) dot. oferty i działania Idunn Naturals poprzez wykorzystanie danych osobowych do badania skuteczności podejmowanych działań marketingowych lub preferencji Klientów, udzielania wyjaśnień lub pomocy oraz informowania o zmianach w ofercie lub świadczonych usługach, które mają wpływ na prawa i obowiązki Klienta (np. zmiany w „Polityce prywatności” lub regulamin świadczenia usług).

- zgoda Klienta – brak zgody nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług świadczonych przez Idunn Naturals 

- prawnie uzasadniony interes Idunn Naturals 

rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, w tym reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Klienta lub Idunn Naturals w zakresie świadczonych przez niego usług.

- zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa

- prawnie uzasadniony interes Idunn Naturals 

- szczególny przepis prawa, który pozwala przetwarzać dane Klienta w celu wykonania obowiązku prawnego

stosowania monitoringu wizyjnego w sklepie stacjonarnym ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

prawnie uzasadniony interes Idunn Naturals 

Prawnie uzasadnionym interesem Idunn Naturals w korzystaniu z danych osobowych Klienta jest:

 • zaspokajanie potrzeb Klientów, w tym sprzedaż towarów i usług oferowanych przez Sklep;
 • promowanie i wprowadzanie na rynek przez Idunn Naturals nowych towarów i usług;
 • obsługa i utrzymanie konta Klienta, zarządzanie skargami i rozstrzyganie wszelkich sporów;
 • określenie potrzeb Klientów i ich zachowań, w celu dostosowania oferty Idunn Naturals do ich potrzeb;
 • ochrona i wspieranie działalności Idunn Naturals , pracowników, Klientów;
 • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym przestępstwom, w tym na szkodę Idunn Naturals ;
 • rozwijanie oferty towarów i usług świadczonych przez Idunn Naturals .

10. Idunn Naturals może udostępniać dane osobowe Klientów innym podmiotom – tj. odbiorom - wyłącznie w następujących przypadkach:

 • jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub władza publiczna określą, że Sklep jest zobowiązany udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 • konieczności udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw Idunn Naturals ;
 • konieczności udostępnienia danych osobowych partnerom i dostawcom usług, którzy w powiązaniu z Sklepem oferują swoje produkty lub usługi albo na podstawie umów współpracy wykonują określone zadania w imieniu i na rzecz Sklepu.
11. Partnerem Sklepu Idunn Naturals jest DPD POLSKA, Inpost i DHL
 • usług kurierskich 
12. Idunn Naturals udostępnia partnerom i dostawcom usług wyłącznie dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Klientów lub Sklepu oraz jest zobowiązany zapewnić, aby powierzone dane osobowe były przetwarzane przez tych odbiorców w sposób bezpieczny i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz bez możliwości wykorzystywania ich do własnych celów marketingowych, o ile Klient nie wyraził na to odrębnej zgody.
 
13. Idunn Naturals zapewnia należyty poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych organizacyjnych oraz informatycznych. Do stosowanych zabezpieczeń informatycznych należą zabezpieczenia kontroli dostępu do terminali komputerowych, zapory ogniowe, oprogramowanie antyspamowe i szyfrowanie danych. Dane osobowe Klientów są chronione w czasie ich przesyłania poprzez ich szyfrowanie przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL). Zabezpieczania techniczne i organizacyjne polegają na ograniczeniu dostępu do stref lub pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe, w szczególności dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Stosowane przez Idunn Naturals procedury zabezpieczające powodują, iż Klient przed udostępnieniem jego danych osobowych może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości.
Wprawdzie Idunn Naturals stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne lub informatyczne w celu ochrony danych osobowych Klienta, nie może jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu.
 
14.Idunn Naturals może przetwarzać dane osobowe Klienta dla celów związanych z marketingiem towarów i usług oferowanych przez niego oraz prowadzania badań rynkowych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Klienta na otrzymywanie tych komunikatów marketingowych lub udział w badaniach rynkowych. Odmowa przez Klienta udzielenia zgody na otrzymywanie tych komunikatów marketingowych lub udział w badaniach rynkowych nie ma wpływu na możliwość korzystania przez niego z usług świadczonych przez ADO. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym Klient otrzyma zawsze pytanie, czy chce otrzymywać informacje marketingowe (w tym newsletter), a swoją decyzję w tym zakresie może zmienić w dowolnym momencie, kontaktując się z Sklepem poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter). W takim przypadku Sklep zaprzestaje wysyłki do Klienta dalszych komunikatów marketingowych, jednakże całkowite zaprzestanie nastąpi dopiero w momencie odnotowania zmiany w jego systemie informatycznym.
 
15. Idunn Naturals oraz jego partnerzy i dostawcy usług używają plików cookies i podobnych technologii, takich jak tagi i piksele – zwanych dalej łącznie „pliki cookies” - w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty Klienta lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji Klienta z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookies pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki Klient może akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies oraz usuwać już istniejące albo ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym umieszczeniu nowych plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies, w tym wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies, mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej serwisu, np. może uniemożliwić dokonywanie korzystanie z usług, które wymagają zalogowania. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu. Pliki cookies działają w aplikacjach mobilnych w różny sposób, ponieważ są zakodowane w samej aplikacji i będą używać unikalnego identyfikatora utworzonego przez urządzenie mobilne dla celów działalności reklamowej. Ten identyfikator reklamowy można wyłączyć lub zresetować za pomocą ustawień prywatności urządzenia mobilnego.
 
16. Idunn Naturals może wykorzystywać plików cookies w swoich usługach do następujących celów:
 • pliki niezbędne do działania serwisu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z serwisu jest niemożliwe;
 • pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w ramach serwisu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;
 • pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez serwis informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu, w tym korzystania z reklamy internetowej. Informacje te pozwalają m.in. oceniać Idunn Naturals zainteresowanie treściami zamieszczonymi w na stronie internetowej oraz skuteczność internetowych kampanii reklamowych oraz kontrolować które treści i ile razy zostały wyświetlone. Używane pliki cookies służą także do pomiaru skuteczności wiadomości marketingowych Sklepu, poprzez informowanie, czy Klient otworzył, marketingową wiadomość e-mail, którą otrzymał;
 • pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające spersonalizowanie aktywności Klienta i umożliwić mu skorzystanie z wielu przydatnych funkcji, które one oferują,w szczególności zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła. Informują także, w jaki sposób strona internetowa jest wykorzystywana, w tym do informowania Sklepu o tym, czy podczas korzystania z niej pojawiają się komunikaty o błędach. Pliki cookies tego rodzaju zbierają dane, które są w większości zagregowane i zanonimizowane.
 • pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez serwis lub współpracujących z nim partnerów lub dostawców usług na stronach internetowych innych podmiotów i przy użyciu mediów społecznościowych, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp. Te pliki cookie mogą zbierać informacje zachowaniach Klienta w sieci, takie jak adres IP, strona internetowa, z której nastąpiło połączenie oraz informacje o historii zakupów Klienta lub zawartości jego koszyka. Oznacza to, że można zobaczyć reklamy Sklepu zarówno na jego stronie internetowej oraz na stronach internetowych innych podmiotów, a na jego stronie internetowej mogą być również wyświetlane reklamy innych podmiotów.
 • pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzysta Klient z serwisem http://sklep.idunn-naturals.com/pl/
17. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Idunn Naturals , składając wniosek o dostęp do danych i udzielenie informacji.

Ponadto Klient posiada prawo do

 • żądania sprostowania informacji o sobie lub swoich danych osobowych - w przypadku, gdy w jego ocenie są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym wobec odniesieniu do marketingu bezpośredniego; w przypadku wniesienia sprzeciwu zostanie on rozpatrzony przez Idunn Naturals który w przypadku uzasadnionego żądania może je usunąć albo ograniczyć ich wykorzystanie albo zaprzestać ich wykorzystywania do celów marketingu bezpośredniego;
 • żądania ograniczenia przetwarzania - Idunn Naturals może ograniczyć wykorzystywanie danych osobowych Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, Klient kwestionuje kompletność lub dokładność przechowywanych danych osobowych lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie żąda ich usunięcia;
 • żądania usunięcia danych - Idunn Naturals może usunąć dane osobowe Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, nie istnieje konieczność ich przechowywania, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • przenoszenia danych, które pozwala Klientowi bez dodatkowych kosztów przekazywać je innym podmiotom w celu korzystania z usług świadczonych przez nich; przenoszenie polega na transmisji i dostarczeniu danych osobowych drogą elektroniczną w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie wykorzystywanym przez Idunn Naturals ;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
18. Żądanie wglądu do danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez Idunn Naturals lub skorzystania z innych praw, w tym prawa do informacji o danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez niego, oraz o sposobie ich gromadzenia, przetwarzania lub przechowywania, należy zgłosić pod nr telefonu 506477054. lub adresem poczty elektronicznej marketing@idunn-naturals.com. W przypadku żądania przeniesienia danych osobowych zostaną one przesłane do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 
19. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Idunn Naturals nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania danych osobowych Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem przypadku, gdy Klient zmienia miejsce zamieszkania lub znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z wykonaniem, zakończeniem umowy lub dokonywaniem rozliczeń wymagają przesłania tych danych.
 
20. Szczegółowe informacje o prawach Klienta w zakresie ochrony danych osobowych są zamieszczone na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niniejsza „Polityka prywatności” obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.